Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PAST HET IN MIJN AUTO versie 172022

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PAST HET IN MIJN AUTO

artikel 1 INLEIDING

lid 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Past het in mijn auto en hieraan gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, hierna te noemen: “Past het in mijn auto” en wederpartijen van Past het in mijn auto, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Alle wederpartijen van Past het in mijn auto worden hierna ‘Opdrachtgever’ genoemd, waardoor ook wederpartijen die niet als opdrachtgever in de van artikel 7:400 BW kunnen worden aangemerkt in deze voorwaarden tot Opdrachtgevers moeten worden gerekend.

Lid 2
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 3
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Past het in mijn auto zal in geval van vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden het recht hebben deze te vervangen door bepalingen die doel en strekking van de vernietigde bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Lid 4
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Lid 5
Indien Past het in mijn auto niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

artikel 2 AANBIEDINGEN

Lid 1
Alle aanbiedingen van Past het in mijn auto zijn vrijblijvend, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Past het in mijn auto kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Lid 2
De in aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Lid 3
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Past het in mijn auto daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PAST HET IN MIJN AUTO.NL anders aangeeft.

artikel 3 ENIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Lid 1
De overeenkomst tussen Past het in mijn auto en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens die gevallen waarin in de overeenkomst anders is voorzien.

Lid 2
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Past het in mijn auto derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarin Past het in mijn auto een redelijke termijn wordt geboden alsnog overeenkomstig de overeenkomst te handelen.

Lid 3
Past het in mijn auto uitvoeren is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van derden te maken.

Lid 4
Bij de overeenkomsten tussen Past het in mijn auto en Opdrachtgever wordt de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

Lid 5
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Past het in mijn auto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Past het in mijn auto worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Past het in mijn auto zijn verstrekt, heeft Past het in mijn auto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Past het in mijn auto ter beschikking heeft gesteld. Past het in mijn auto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Past het in mijn auto is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Lid 6
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Past het in mijn auto zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Lid 7
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Past het in mijn auto een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Lid 8
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Past het in mijn auto gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Past het in mijn auto daardoor direct of indirect ontstaan.

Lid 9
Indien Past het in mijn auto met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Past het in mijn auto niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Lid 10
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij PAST HET IN MIJN AUTO.NL alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.

artikel 4 OPSCHORTING, ONTBINDING en TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Lid 1
Past het in mijn auto is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst Past het in mijn auto kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of die grond geven te vrezen dat Past het in mijn auto of aan Past het in mijn auto gerelateerde merken zullen worden beschadigd in de reputatie.

Lid 2
De bevoegdheid van Past het in mijn auto tot opschorting van de verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst bestaat ook indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Past het in mijn auto kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.

Lid 3
Voorts is Past het in mijn auto bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PAST HET IN MIJN AUTO.NL kan worden gevergd.

Lid 4

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Past het in mijn auto op de Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar. Indien Past het in mijn auto de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven de aanspraken Past het in mijn auto uit de wet en overeenkomst van kracht. Indien Past het in mijn auto tot opschorting of ontbinding overgaat, is Past het in mijn auto op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Lid 5
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Past het in mijn auto gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen Past het in mijn auto gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van de tekortkoming in de nakoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Lid 6
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Past het in mijn auto, zal Past het in mijn auto in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Past het in mijn auto extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Past het in mijn auto anders aangeeft.

Lid 7
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Past het in mijn auto vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Past het in mijn auto op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Lid 8
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de

uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

rekening worden gebracht.

artikel 5 OVERMACHT

Lid 1
Past het in mijn auto is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Past het in mijn auto daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Lid 2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Past het in mijn auto geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PAST HET IN MIJN AUTO.NL niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen – georganiseerd en ongeorganiseerd – in het bedrijf van Past het in mijn auto of van derden daaronder begrepen. Past het in mijn auto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Past het in mijn auto zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3
Past het in mijn auto kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 4
Voorzoveel Past het in mijn auto ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PAST HET IN MIJN AUTO.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 BETALINGEN EN INCASSO

Lid 1
Past het in mijn auto is gerechtigd bij periodieke betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen dat deze bij wege van automatische machtiging betaalt.

Lid 2

Indien betalingen dienen plaats te vinden op basis van facturen van Past het in mijn auto dient

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

betaling te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van PA Past het in mijn auto.

Lid 3
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Lid 4
Past het in mijn auto heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Past het in mijn auto kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Past het in mijn auto kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Lid 5
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Past het in mijn auto verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Lid 6
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Past het in mijn auto echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD en INTELLECTUELE EIGENDOM

Lid 1

Het door Past het in mijn auto in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van

Versie 1/7/2022 Algemene Voorwaarden PAST HET IN MIJN AUTO.NL

Past het in mijn auto totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Past het in mijn auto gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te bezwaren of te vervreemden.

Lid 2
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Past het in mijn auto veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om PAST HET IN MIJN AUTO.NL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Past het in mijn auto NL ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Past het in mijn auto gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Past het in mijn auto bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Lid 3
Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Pin It on Pinterest

Share This